16/06/2024

2 funcţii vacante de inspector şcolar general adjunct din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean GR

Concursul se organizează în baza Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului  pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct din inspectoratele şcolare şi de director al casei corpului didactic, aprobată prin OMECTS nr. 5557/7 octombrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.Concursul se organizează în baza Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului  pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct din inspectoratele şcolare şi de director al casei corpului didactic, aprobată prin OMECTS nr. 5557/7 octombrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.

La concurs poate candida personalul didactic care îndeplineşte, cumulativ, următoarele  condiţii:

a)      este membru al corpului naţional de experţi în managementul educaţional;

b)      este absolvent al unei instituţii de învăţământ superior, cu diplomă de licenţă;

c)      este personal didactic titular în învăţământ/unitate de învăţământ şi are gradul didactic I sau titlul ştiinţific de doctor;

d)     are o vechime în  învăţământul preuniversitar de cel puţin 8 ani, dintre care cel puţin 5 în ultimii 10 ani;

e)      a obţinut calificativul „foarte bine” în ultimii 5 ani şi nu a fost sancţionat disciplinar în anul curent;

f)       are recomandare /caracterizare vizând calităţile profesionale, manageriale şi morale din partea consiliului profesoral al unităţii de învăţământ sau din partea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar ori recomandarea senatului universităţii sau a organului de conducere al instituţiei în care candidatul îşi desfăşoară activitatea la data înscrierii la concurs;

g)      nu a desfăşurat poliţie politică şi nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;

h)      este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

i)        la data susţinerii concursului nu a împlinit vârsta standard de pensionare.

Dosarul de înscriere constituit,  obligatoriu, în conformitate cu prevederile art. 4 din  Metodologia aprobată prin OMECTS nr. 5557/7 octombrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare,  se depune în zilele lucrătoare din perioada 20 aprilie – 4 mai 2016, intevalul orar 8,00 – 16,30 ( luni – joi) şi 8,00- 14,00 (vineri),  la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Giurgiu.

Probele de concurs se vor desfăşura în perioada 19 mai- 10 iunie  2016 la sediul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.

Metodologia de concurs, bibliografia de concurs, modelul de curriculum vitae, declaraţia pe proprie răspundere, fişele de evaluare a probelor, fişa cadru a postului de inspector şcolar general adjunct, precum şi lista documentelor necesare înscrierii la concurs  se afişează atât la sediul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cât şi la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Giurgiu.

Informaţii suplimentare se pot obţine la nr. de telefon 0728004712, în zilele lucrătoare din perioada 20 aprilie – 4 mai 2016,  între orele 11.00-14.00.