ANUNT CONCURS OCUPARE – DIRECTIA JUDETEANA CULTURA GIURGIU

Referitor:Anunţ privind condiţiile de desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie din cadrul Direcţiei Judeţene pentru Cultură Giurgiu

1. Funcţiile publice de execuţie vacante pentru care Direcţia Judeteana pentru Cultură Giurgiu organizează concurs, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, Republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a  Hotărâre nr. 611 din 4 iunie 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, sunt următoarele:

–  Consilier, clasa I, gradul profesional superior, Compartimentul Patrimoniul cultural naţional mobil şi imaterial;

–    Consilier, clasa I, gradul profesional asistent, Compartimentul cultură, management, resurse umane.

2. Condiţiile de desfăşurare a concursului:

a) Concursul este organizat de Direcţia Judeteana pentru Cultură Giurgiu, cu sediul în mun. Giurgiu, str. Livezilor, nr. 3,  jud. Giurgiu;

b)      Dosarele se vor depune până la 29.11.2016, orele 16.00 la sediul instituţiei organizatoare din str. Livezilor, nr. 3, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu. Relaţii suplimentare pot fi obţinute la telefon 0246 / 230015, fax 0246 / 230014 sau e-mail: cultura8375@yahoo.com , djcgr@cultura.ro .

c)     Concursul va fi organizat pentru funcţiile publice de execuţie – Consilier, clasa I, gradul profesional superior şi Consilier, clasa I, gradul profesional asistent şi va avea loc în data de 7 decembrie 2016, astfel:

– proba scrisă va fi susţinută în data de 7 decembrie 2016, ora 10.00,

– interviul se va susţine în maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise conform art. 56, coroborat cu art. 60, alin. (2) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ambele probe fiind susţinute la sediul instituţiei organizatoare.

3. Condiţiile de participare la concurs:

a) În vederea participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, Republicată, publicată în M.Of. , Partea I, nr. 251 din 22 martie 2004, cu modificările şi completările ulterioare:

Ø are cetăţenia română şi domiciliul în România;

Ø cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

Ø are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

Ø are capacitate deplină de exerciţiu;

Ø are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

Ø îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

Ø îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

Ø nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

Ø nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

Ø nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

b)   Condiţiile specifice de participare la concurs sunt următoarele:

۞ pentru funcţia publică de execuţie de Consilier, clasa I, gradul profesional superior, Compartimentul Patrimoniul cultural naţional mobil şi imaterial:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul fundamental ştiinţe umaniste şi arte, ramura de ştiinţă: istorie, istoria artei;

– cunoştinţe operare PC (Microsoft Office, baze de date) – nivel mediu;

– vechimea minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 9 ani.

۞ pentru funcţia publică de execuţie de Consilier, clasa I, gradul profesional asistent, Compartimentul cultură, management, resurse umane:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, specializarea umanistă –  filologie, ştiinţe juridice, ştiinţe administrative (administraţie publică, administraţie europeană, asistenţă managerială şi secretariat), ştiinţe ale comunicării.

– cunoştinţe operare PC (Microsoft Office, baze de date) – nivel mediu;

– cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională – nivel mediu;

– vechimea minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 1 ani.

4.  Dosarele pentru înscrierea la concurs trebuie să conţină următoarele documente:

§ copia actului de identitate;

§ formularul de înscriere (se va ridica de la sediul instituţiei organizatoare);

§ copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

§ copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea  în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor superioare;

§ cazierul judiciar;

§ adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

§ copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, după caz, recomandarea de la ultimul loc de muncă;

§ declaraţia pe proprie răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a  desfăşurat  activităţi de poliţie politică.

Copiile de pe actele solicitate la dosar se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretariatul comisiei de concurs din cadrul instituţiei publice organizatoare a concursului.